Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN Merken- en Modellenbureau Holland

1 ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Merken- en Modellenbureau Holland (verder MMBH) en derden waarvoor MMBH werkzaamheden verricht.
1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarbij MMBH partij is, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeen komst.
1.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel van een overeenkomst waarbij MMBH partij is, niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst overigens van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.
1.4 Overeenkomsten met MMBH komen slechts tot stand indien en voor zover MMBH een opdracht schriftelijk aanvaardt of door MMBH uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
1.5 Bij een overeenkomst gesloten met meer dan één partij zullen al deze partijen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen van deze partijen uit hoofde van de overeenkomst.

2 WERKZAAMHEDEN
2.1 Alle werkzaamheden die door MMBH worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Resultaten van verrichte diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.
2.2 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van MMBH die niet schriftelijk door MMBH zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de klant, de uitleg van de inhoud en de strekking van de opdracht uitsluitend door MMBH worden gegeven. Indien en voorzover de klant rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.
2.3 De klant is gehouden alle informatie die MMBH naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Zonder toestemming van klant zal MMBH de haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
2.4 MMBH is gerechtigd om - indien MMBH dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
2.5 De klant is verplicht adreswijzigingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan MMBH door te geven.
2.6 MMBH behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
3 TARIEVEN
3.1 Het honorarium van MMBH voor verrichte werkzaamheden wordt berekend aan de hand van de door MMBH van tijd tot tijd gehanteerde tarieflijsten, specifieke offerte of door MMBH vastgestelde uurtarief. Het honorarium IS niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
3.2 In de tarieven zijn niet begrepen
- de van geval tot geval variërende kosten zoals voor extra klassen, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties etc.
- declaraties van ingeschakelde derden
- de kosten die kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager.
Deze kosten worden separaat doorbelast aan de klant.
3.3 Een aanbieding of prijsopgave bindt MMBH niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het
verstrekken van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen kunnen derden geen rechten ontlenen.
3.4 Indien klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de door MMBH te verrichten werkzaamheden en MMBH van oordeel is dat deze werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is er sprake van meerwerk welke door MMBH tegen het dan geldende uurtarief in rekening zal worden gebracht.
3.5 Indien prijzen enjof tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld taksen, Ionen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is MMBH gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen.

4 BETALING
4.1 Facturering geschiedt op nacalculatiebasis. De werkzaamheden en kosten zullen op basis van voorschotnota's, tussentijdse en einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.2 Alle voorschotnota's, tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen - zonder korting of inhouding - binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald. De klant is niet bevoegd tot verrekening. Indien MMB de klant een voorschotnota stuurt, heeft MMBH het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota is betaald.
4.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van MMBH op de klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van l,S % per maand of gedeelte van een maand, onverminderd het recht van MMBH op schadevergoeding op basis van de wet. Daarenboven zijn alle kosten van invordering van het door de klant verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de klant.
4.4 De op de afschriften van bank of giro aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook, laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
4.5 De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de klant, ook wanneer de klant te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven ofte hebben overgedragen.
4.6 Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen door de klant aan MMBH verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden, verleent de klant door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan MMBH op de door MMBH voor of namens de klant te deponeren merken, modellen of kwekersrechten. MMBH zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door de klant dit recht op kosten van de klant in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door de klant van al hetgeen de klant aan MMBH verschuldigd is. MMBH zal alsdan op kosten van de klant een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
5 GARANTIE EN RECLAME
5.1 MMBH staat er voor in dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten.
5.2 De klant stemt nadrukkelijk in met het navolgende:
a. Onderzoeken door MMBH naar merken, modellen, handelsnamen, kwekersrechten, enz., beperken zich tot de betreffende openbare registers en hebben een informatief karakter. MMBH garandeert niet de volledigheid van door MMBH, dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele beoordeling van deze onderzoeken vindt geheel vrijblijvend plaats.
b. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk of model worden vrijblijvend door MMBH gegeven. Alle beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de klant genomen. De klant dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een merk.
c. Bij verzoeken tot inschrijving van een merk, model of kwekersrecht in een register, is de taak van MMBH beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. De klant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan MMBH van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens.
d. Bij bewaking van merken, modellen en handelsnamen wordt geen garantie door MMBH gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
e. Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal MMBH naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de klant verantwoordelijk is voor de tijdige levering van alle benodigde documenten c.q. gegevens. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal MMBH niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
f. MMBH is, bij gebreke aan duidelijke instructies van klant, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van klant. De klant verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht:
g. In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van rechten zal MMBH trachten de klant aan de betreffende termijn te herinneren. De klant is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen.
5.3 Alle reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door MMBH dienen binnen acht dagen na oplevering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk te geschieden. Reclames gedaan na de genoemde termijn, zijn niet ontvankelijk.
5.4 Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door MMBH en de klant niet in verzuim is, heeft MMBH de keus: (i) naar beste kunnen de werkzaamheden opnieuw uit te voeren teneinde de fout te herstellen en (ii) een gedeelte van het overeengekomen honorarium te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren dan wel (iii) klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het overeengekomen honorarium te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is MMBH terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.
5.5 Indien MMBH producten dan wel werkzaamheden aan de klant levert die MMBH van derden heeft verkregen, is MMBH nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop MMBH ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.
6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 MMBH is ingeval van niet deugdelijk gebleken werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-) verplichting gehouden dan bepaald in dit artikel. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst door MMBH is uitgesloten.
6.2 De bewijslast met betrekking tot aansprakelijkheid van MMBH berust bij de klant. Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat MMBH wél voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van MMBH in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van MMBH uitkeert/tot het bedrag van de factuur voor de betreffende werkzaamheden.
6.3 Indien MMBH bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van derden, is MMBH voor de gedragingen van die derden niet aansprakelijk, onverminderd de gehoudenheid van MMBH om bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid te betrachten.
Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MMBH, zal de klant MMBH vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering door MMBH van de werkzaamheden en zal klant MMBH alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten vergoeden die MMBH lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
6.4 MMBH staat niet in voor de juistheid enjof volledigheid van de door of namens de klant aan MMBH verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste enjof onvolledige gegevens door of namens de klant (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft MMBH het recht tot beëindiging van de opdracht.
6.5 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij MMBH of andere personen van wiens diensten MMBH gebruik maakt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is MMBH niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet enjof grove schuld.
6.6 De klant zal MMBH vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door MMBH ingevolge de overeenkomst verricht depot of andere handeling, dan wel het gebruik door MMBH van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door de klant aan MMBH voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
7 OVERMACHT
7.1 In geval van overmacht is MMBH gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal MMBH alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Duurt de overmachttoestand een maand dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MMBH als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MMBH onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MMBH kan worden verlangd, zulks ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: brand, computerstoringen, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het bedrijf van MMBH of bij door haar ingeschakelde derden, alsmede ziekte van medewerkers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van MMBH kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever (verder) nakomt.
7.3 MMBH is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

8 BEËINDIGING ONTBINDING
8.1 Tenzij het gaat om een overeenkomst voor bepaalde tijd, kunnen de klant en MMBH te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd bestaat dit recht alleen voor de klant als bedoeld in artikel 7:408 BW (particulier).
8.2 Indien de klant heeft opgezegd op grond van het vorige artikel, heeft MMBH vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van de klant alsmede recht op vergoeding van additionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld kosten met betrekking tot onderaannemen. MMBH behoudt bij opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van werkzaamheden voor MMBH extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
8.3 De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in de volgende gevallen:
- in geval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement of (voornemen tot) staking of liquidatie van (het bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan van) de klant
- indien de klant enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens MMBH niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet
8.4 Bij verzuim van de klant zijn alle vorderingen van MMBH op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is MMBH, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst enjof tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

9 OVERIGE BEPALINGEN
9.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle tussen MMBH en klant gesloten overeenkomsten enjof verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van MMBH eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.
9.3 De klant is gehouden MMBH onmiddellijk te informeren over alle feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een situatie waarover MMBH advies zal geven of die van invloed kunnen zijn op de relatie met MMBH.
ENGLISH